Algemene voorwaarden

1. Definities
a. Social E-Media: opdrachtnemer, handelend onder de naam Social E-Media gevestigd te Krimpen aan de Lek, KvK-nummer
b. Opdrachtgever: de ondernemer of onderneming die een opdracht verstrekt aan Social E-Media
c. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, sms, WhatsApp-bericht of een social medium;
d. Overmacht: een niet aan SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, crisis, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Social E-Media kan worden gevergd;

2. Geheel van afspraken
a. Social E-Media verricht voor opdrachtgever naar eigen inzicht adviserende, coördinerende en uitvoerende diensten op het gebied van communicatie en reclame via digitale en overige media.
b. Social E-Media kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit offertes en/of te laat geaccepteerde offertes.
c. Afspraken over de duur, de prijs, de verwachte einddatum en oplevercriteria komen opdrachtgever en Social E-Media schriftelijk overeen.
d. Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is Social E-Media gerechtigd de afgesproken tarieven en honoraria in redelijkheid te verhogen, voor zover deze aantoonbaar zijn gebaseerd op gestegen kosten of indexatie.
e. De offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en Social E-Media, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid of wijziging van een oorspronkelijke afspraak, geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
f. Social E-Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Social E-Media kan en mag daarbij derden inschakelen.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
a. Opdrachtgever en Social E-Media houden wederzijds informatie geheim over elkaars bedrijf, personeel, processen en klanten, tenzij deze informatie al openbaar is of openbaar moet worden gemaakt.
b. Social E-Media mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Social E-Media geen vertrouwelijke informatie openbaart.

4. Beperkingaansprakelijkheid, overmacht, vrijwaring
a. Social E-Media is alleen aansprakelijk voor directe schade voor opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Social E-Media.
b. Social E-Media is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
c. In geval van tijdelijke overmacht komt Social E-Media de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
d. Opdrachtgever en Social E-Media kunnen na overmacht de overeenkomst herzien of ontbinden.
e. Social E-Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
f. De totale aansprakelijkheid van Social E-Media omvat in geen geval meer dan het laagste van de volgende twee bedragen:

(1) het bedrag dat Social E-Media en opdrachtgever voor de lopende opdracht zijn overeengekomen, of,
(2) het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Social E-Media uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Social E-Media (EUR 250,00), dat Social E-Media zelf aan de opdrachtgever uitkeert.

5. Intellectueel eigendom
a. Social E-Media heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door Social E-Media ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht.
b. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve gebruiksrecht van opgeleverde werken.

6. Betaling
a. Social E-Media mag betaling per week verlangen (i.p.v. per maand) zodra het aantal arbeidsuren stijgt t.o.v. de vooraf opgestelde offerte.
b. Social E-Media mag een voorschot door opdrachtgever verlangen ter grootte van maximaal 50% van het offertebedrag.
c. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur staat aangegeven. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt SOCIALMEDIAVOOR99EURO.NL 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00.
d. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent Social E-Media daarnaast juridische en proceskosten.

7. Klachten en toepasselijk recht
a. Klachten dienen uiterlijk twee weken na facturatie of na afronding van de opdracht schriftelijk aan Social E-Media te worden gemeld. Indien binnen deze termijn geen klachten worden gemeld, wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
b. Opdrachtgever dient Social E-Media een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht weg te nemen of te herstellen.
c. Social E-Media kan geen extra volgers, extra orders en extra omzet garanderen naar aanleiding van de verrichte marketinginspanningen.
d. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
e. Het geheel van afspraken met Social E-Media valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.